OVEREENKOMST MET VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt - 2 november 2021

Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit en [website], met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de website van [Website] en elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiel website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, gelinkt of anderszins daarmee verbonden is (gezamenlijk de “Site”).

 

U gaat ermee akkoord dat u door het bezoeken van de site, al deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met al deze algemene voorwaarden, is het u uitdrukkelijk verboden de site te gebruiken en moet u het gebruik onmiddellijk stopzetten.

 

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.

 

We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Algemene voorwaarden bij te werken, en u doet afstand van enig recht om een ​​specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen.

 

Het is uw verantwoordelijkheid om deze algemene voorwaarden regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld en te hebben aanvaard van de wijzigingen in eventuele herziene Algemene voorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Algemene voorwaarden worden gepost.

 

De informatie op de site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratieplicht binnen een dergelijk rechtsgebied of land .

 

Dienovereenkomstig doen degenen die ervoor kiezen om vanaf andere locaties toegang te krijgen tot de Site dit op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

 

De site is bedoeld voor gebruikers die minstens 13 jaar oud zijn. Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waar zij wonen (doorgaans jonger dan 18 jaar) moeten toestemming hebben van en onder direct toezicht staan ​​van hun ouder of voogd om de Site te gebruiken. Als u minderjarig bent, moet u deze Algemene Voorwaarden door uw ouder of voogd laten lezen en ermee akkoord gaan voordat u de Site gebruikt.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de “Inhoud”) en de handelsmerken, service merken en logo's die daarin zijn opgenomen (de "Merken") zijn eigendom van of worden beheerd door ons of zijn aan ons in licentie gegeven, en worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van China, buitenlandse rechtsgebieden en internationale verdragen .

 

De inhoud en de merktekens worden op de site aangeboden "AS IS" alleen voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene voorwaarden, mag geen enkel deel van de site en geen inhoud of merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een deel van de Inhoud waartoe u op de juiste manier toegang heeft verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. We behouden alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de site, de inhoud en de merken.

 

GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door de site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

(1) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn;

(2) u zult de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke registratie-informatie onmiddellijk bijwerken indien nodig;

(3) u beschikt over de rechtsbevoegdheid en u stemt ermee in deze Algemene Voorwaarden na te leven;

(4) u bent niet jonger dan 13 jaar;

(5) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waar u woont, of als u minderjarig bent, heeft u ouderlijke toestemming gekregen om de Site te gebruiken;

(6) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins;

(7) u zult de site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden;

(8) uw gebruik van de site is niet in strijd met de toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die niet waar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben we het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en al het huidige of toekomstige gebruik van de site (of een deel daarvan) te weigeren.

GEBRUIKERS REGISTRATIE

Mogelijk moet u zich bij de site registreren. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een ​​door u geselecteerde gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins aanstootgevend is.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor we de site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die specifiek door ons zijn goedgekeurd of goedgekeurd.

Als gebruiker van de site gaat u ermee akkoord om niet:

1. systematisch gegevens of andere inhoud van de site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.

2. ongeoorloofd gebruik maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts via geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen.

3. de Site gebruiken om te adverteren of goederen en diensten aan te bieden.

4. beveiligingsgerelateerde functies van de Site omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van enige Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de Inhoud die daarin is opgenomen.

5. zich bezighouden met ongeoorloofde framing van of koppelingen naar de site.

6. ons en andere gebruikers te misleiden, te bedriegen of te misleiden, vooral bij elke poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen;

7. oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen doen van misbruik of wangedrag.

8. zich bezighouden met geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.

9. de Site of de netwerken of diensten die met de Site verbonden zijn, verstoren, verstoren of onnodig belasten.

10. proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.

11. uw profiel verkopen of anderszins overdragen.

12. alle informatie verkregen van de Site gebruiken om een ​​andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of schade toe te brengen.

13. de Site gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of de Site en/of de Inhoud anderszins te gebruiken voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.

14. het ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die de Site omvat of er op enigerlei wijze deel van uitmaakt.

15. proberen om maatregelen van de Site te omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot de Site, of enig deel van de Site, te voorkomen of te beperken.

16. het lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen van een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van enig deel van de Site aan u.

17. Verwijder de kennisgeving van auteursrecht of andere eigendomsrechten uit alle inhoud.

18, de software van de site kopiëren of aanpassen, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.

19. virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden), inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spam (het voortdurend plaatsen van repetitieve tekst), waardoor het ononderbroken gebruik en genot van de Site of wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of interfereert met het gebruik, de kenmerken, functies, werking of onderhoud van de Site.

20. materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten (“gifs”), 1×1 pixels, webbugs , cookies of andere soortgelijke apparaten (soms “spyware” of “passieve verzamelingsmechanismen” of “pcms” genoemd).

21. tenzij dit het resultaat is van standaard zoekmachine- of internetbrowsergebruik, gebruik, start, ontwikkel of distribueer een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline reader die toegang krijgt tot de site , of het gebruiken of starten van ongeautoriseerde scripts of andere software.

22. naar onze mening ons en/of de Site in diskrediet brengen, aantasten of anderszins schade toebrengen.

23. de Site gebruiken op een manier die niet strookt met toepasselijke wet- of regelgeving.

MIDDELEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die u aan ons verstrekt, niet vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom zullen worden. We zullen exclusieve rechten bezitten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben het recht op onbeperkt gebruik en verspreiding van deze inzendingen voor enig wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie voor u.

 

U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel zijn bij u of dat u het recht heeft om dergelijke Inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht in uw inzendingen.

SITE BEHEER

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om:

(1) de Site controleren op schendingen van deze Algemene Voorwaarden;

(2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Algemene Voorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties;

(3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, weigeren, toegang beperken tot, de beschikbaarheid beperken van, of uitschakelen (voor zover technologisch mogelijk) uw Bijdragen of een deel daarvan;

(4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de site te verwijderen of anderszins uit te schakelen;

(5) anderszins de site beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de site te vergemakkelijken.

PRIVACYBELEID

Wij vinden gegevensprivacy en -beveiliging belangrijk. Bekijk ons ​​privacybeleid. Door de Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. Houd er rekening mee dat de site wordt gehost in China.

 

Als u de Site bezoekt vanuit de Europese Unie, Azië of een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in China, dan kunt u door uw voortgezette gebruik van de Site, u geeft uw gegevens door aan China en u stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in China.

TERMIJN EN BEËINDIGING

Deze Algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE TE WEIGEREN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN WELKE PERSOON, OM WELKE REDEN DAN OOK. OM GEEN ENKELE REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEBT GEPLAATST OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN.

 

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde handelt partij.

 

Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiel, strafrechtelijk en gerechtelijk verhaal.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site.

 

We kunnen niet garanderen dat de site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen hardware, software of andere problemen ervaren of moeten onderhoud uitvoeren met betrekking tot de site, met onderbrekingen, vertragingen of fouten tot gevolg.

 

We behouden ons het recht voor om de site op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bijwerken, opschorten, stopzetten of anderszins te wijzigen. U gaat ermee akkoord dat we op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site tijdens downtime of onderbreking van de site.

 

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd om ons te verplichten de Site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

CORRECTIES

Er kan informatie op de site staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op de site, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de site op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

VRIJWARING

DE SITE WORDT GELEVERD OP EEN AS-IS EN AS-AVAILABLE BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO ZAL ZIJN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK ERVAN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE ZIJDE. WE GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE VERBONDEN ZIJN MET DE WEBSITE EN WIJ ZULLEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR ENIGE (1) FOUTEN, ONGELUKKEN, OF INACCENTIES 2) PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE, VAN WELKE AARD ook, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN / OF ENIGE EN ALLE EN PERSOONLIJKE INFORMATIE EN / OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) ELKE INSECTEN, VIRUSSEN, TROJAN-PAARDEN OF DEZE DIE DOOR ENIGE DERDEN NAAR EN DOOR DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN / OF ( 6) ALLE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE SOORT DIE IS OPgelopen ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN GEEN GARANTIE, GARANDEREN OF VERANTWOORDELIJKEN VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ GEGEVEN OF AANGEBODEN WORDEN VIA DE SITE, ELKE HYPERLINKED-WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING DIE WEL OF ANDERE WILLEKEURIG ZIJN OF ANDERE ADVERTENTIE. WEES EEN PARTIJ AAN OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK VOOR HET CONTROLE VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE PARTIJ LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

 

ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MIDDEL OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW BESTE BESLISSING GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG OEFENEN WAAR DAT PASSEND IS.

VRIJWARING

U stemt ermee in ons te verdedigen, schadeloos te stellen en ons te vrijwaren, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen enig verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten 'vergoedingen en onkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) het gebruik van de site; (3) schending van deze Algemene voorwaarden; (4) enige schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Algemene voorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijk schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site waarmee u via de Site bent verbonden.

Niettegenstaande het voorgaande behouden we ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra we ons hiervan bewust worden.

VRIJWARING GEBRUIKERSGEGEVENS

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de site verzendt voor het beheer van de site, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die verband houden met activiteiten die u heeft ondernomen via de site.

 

U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht op actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

DIVERSE

Deze algemene voorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet gelden als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of deze bepaling.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor zover wettelijk toegestaan. We kunnen onze rechten en plichten op elk moment aan anderen toewijzen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalaten veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle.

 

Als wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling beschouwd als scheidbaar van deze Algemene Voorwaarden en heeft het geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorzieningen.

 

Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u en ons ontstaan ​​als gevolg van deze algemene voorwaarden of het gebruik van de site. U gaat ermee akkoord dat deze algemene voorwaarden niet tegen ons worden geïnterpreteerd op grond van het opstellen ervan.

 

U doet hierbij afstand van alle verdediging die u mogelijk heeft op basis van het elektronische formulier van deze algemene voorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen hierbij om deze algemene voorwaarden uit te voeren.

NEEM CONTACT OP

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via:

Neem contact met ons op

* We respecteren uw vertrouwelijkheid en alle informatie wordt beschermd.

*Upload alleen jpg-, png-, pdf-, dxf- en dwg-bestanden. *Groottelimiet is 10 MB.

formulier Afb
bannerpictogram22